Waarom doen we onderzoek naar een ander uitvoeringsmodel?

Gemeenten hebben als opdracht om inwoners met een (arbeids)beperking zo goed mogelijk te ondersteunen en begeleiden bij hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt. De samenwerking met lokale werkgevers is hierbij erg belangrijk om mensen een passende werkplek te kunnen bieden. Een bijzondere groep mensen met een arbeidsbeperking zijn de WSW’ers (Wet sociale werkvoorziening). Zij doen op dit moment aangepast werk bij Soweco in Almelo, of ze werken via Soweco onder begeleiding bij bedrijven en organisaties in de regio.

Het Dagelijks Bestuur (DB) van de Gemeenschappelijke Regeling Soweco en de colleges van de zes deelnemende gemeenten denken samen na over de toekomstige organisatie en uitvoering van de Sociale Werkvoorziening in de regio Almelo. Het in 2017 genomen besluit om de Gemeenschappelijke Regeling af te bouwen is volop in uitvoering. De gemeenten hebben inmiddels ook besloten om vanaf 1 januari 2021 geen aandeelhouder meer te willen zijn van Soweco.

Soweco zou dus wellicht per 1 januari 2021 zelfstandig verder kunnen als een Maatschappelijke Onderneming, zonder eigenaarschap van de zes gemeenten. Er zijn echter ook andere uitvoeringsmodellen denkbaar. Het DB en de colleges vinden het daarom belangrijk om ook een ander uitvoeringmodel te onderzoeken, zodat tijdig een zorgvuldig besluit kan worden genomen.

Het DB doet op dit moment onderzoek naar een uitvoeringsmodel, waarbij de uitvoering en organisatie van de Wet sociale werkvoorziening volledig bij de zes gemeenten afzonderlijk wordt ondergebracht. Dit model wordt onderzocht omdat:

  • Door een wetswijziging geen nieuwe mensen met een SW-indicatie meer instromen en het aantal mensen met een SW-indicatie de komende jaren dus fors zal dalen. Bovendien is de rijkssubsidie per medewerker verminderd.
  • Hierdoor de afbouw van de Sociale Werkvoorziening in de toekomst onvermijdelijk is.
  • De gemeenten mede daarom willen kijken naar een ander uitvoeringsmodel, dat toekomstbestendig, flexibel en betaalbaar is en blijft.
  • Alle zes gemeenten hebben aangegeven zelf meer regie te willen hebben op de inzet van hun eigen inwoners met een arbeidsbeperking. Anders gezegd: ze willen binnen de eigen gemeente een integrale aanpak en geïntegreerde dienstverlening rondom de uitvoering van de participatiewet.
  • De gemeenten op dit moment al het grootste deel van eigen inwoners, die onder de participatiewet vallen, zelf bemiddelen naar een baan bij lokale en regionale werkgevers en daarbij ook de begeleiding bieden.
  • De gemeenten hierdoor zelf ook goede contacten onderhouden met het lokale en regionale bedrijfsleven. En men streeft naar een nog éénduidiger werkgeversbenadering voor alle doelgroepen binnen de participatiewet. Zodat werkgevers zo min mogelijk worden geconfronteerd met verschillende instanties.
  • De gemeenten nog sterker willen inzetten op een lokale/regionale inclusieve arbeidsmarkt, waarbij SW-medewerkers zoveel mogelijk meedoen in het normale bedrijfsleven.
  • De gemeenten, mede op basis van ervaringen elders, ervan overtuigd zijn dat de talenten en capaciteiten van de mensen met een arbeidsbeperking beter tot hun recht komen in een andere uitvoeringsomgeving.
  • De gemeenten graag minder ingewikkelde en tijdrovende besluitvormingsprocessen willen hebben en meer efficiency willen creëren.

Op basis van deze redenen vindt nu onderzoek plaats. Zo wordt per gemeente in kaart gebracht welke keuzes men wil maken t.b.v. een gemeentelijke uitvoeringsorganisatie. Tevens wordt per gemeente een businesscase ontwikkeld, waarbij kosten en opbrengsten van een eigen uitvoeringsorganisatie in kaart worden gebracht.

Voor welk model uiteindelijk ook wordt gekozen, de zorg en begeleiding van de mensen met een SW-indicatie, die nu bij Soweco werken, staat bij het Dagelijke Bestuur van Soweco en de colleges van de deelnemende gemeenten voorop. De SW-medewerkers van Soweco houden de zekerheid van een baan, arbeidsvoorwaarden en goede begeleiding en zorg.