Gesprekken RvC en directie Soweco

Het DB heeft in het voorjaar van 2019 de RvC uitgenodigd om zelf ook met een alternatief uitvoeringsmodel te komen. Dat is in december op hoofdlijnen aan het DB gepresenteerd. Na eerdere verkenningen, vinden op dit moment bestuurlijk en ambtelijk constructieve gesprekken plaats tussen een vertegenwoordiging van de RvC en het management van Soweco met een vertegenwoordiging van het Dagelijks Bestuur. In deze gesprekken wordt gefocust op de ontwikkeling van een gezamenlijk gedragen uitvoeringsmodel voor de gemeenten Almelo, Wierden, Twenterand en Tubbergen. Hierbij wordt onder meer gekeken naar vraagpunten als:

  • Hoe kunnen de gemeenten meer integrale regie krijgen op de uitvoering van de participatiewet? Immers: Soweco is ooit opgericht voor de uitvoering van de WSW. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Participatiewet (en dus het werken aan een inclusieve samenleving), ligt wettelijk bij de gemeenten.
  • Hoe zorgen we ervoor dat we de zorg voor de meest kwetsbare doelgroep meer op uitvoeringsniveau organiseren, waardoor het geheel minder politiek-bestuurlijk wordt beïnvloed? De RvC is het met het DB eens dat sowieso goed is om daarvoor de Gemeenschappelijke Regeling af te bouwen.
  • Wat is er nodig om te komen tot een uitvoeringsmodel dat toekomstbestendig is, gezien de toekomstige risico’s van doorgaan op de huidige manier? En welk takenpakket voor de “nieuwe” uitvoeringsorganisatie hoort daar wel en niet bij?
  • Hoe zorgen we er samen voor dat de kennis en kunde (infrastructuur) van de begeleiding voor de kwetsbare doelgroep wordt behouden?
  • Hoe kunnen we de regionale werkgeversbenadering, voor bedrijven die bovengemeentelijk werken, goed borgen voor de toekomst?

Het doel van de gesprekken is om te komen tot een gezamenlijk gedragen toekomstbestendig uitvoeringsmodel. Om het proces niet te verstoren is afgesproken dat de inhoud van de gesprekken op dit moment vertrouwelijk blijft. Er wordt radiostilte betracht. Zodra mogelijk wordt uiteraard informatie verstrekt.