Antwoorden
op de meest
gestelde vragen

Deze Q&A is tot stand gekomen naar aanleiding van een brief die op 24-11-2020 is verzonden aan de Wsw-medewerkers. We kunnen ons voorstellen dat deze brief een aantal vragen oproept. Ter verduidelijking hebben we onderstaande vragen opgesteld met de desbetreffende antwoorden.

Werkplek, leiding, collega’s, CAO

Wat verandert er precies voor mij als het dienstverband over gaat van Soweco naar de gemeente? Het enige wat anders wordt is je loonstrookje. Deze wordt verstrekt door de gemeente waar je in dienst komt. Verder ga je weinig merken van de overgang van je dienstverband naar de gemeente, jouw werkplek, leidinggevende, collega’s blijven dezelfde. Ook verandert er niets aan jouw functie en jouw beloning.

Welke leiding krijg ik als het dienstverband over gaat naar de gemeente? Je behoudt zoveel mogelijk de leidinggevende die je nu ook hebt.

Heb ik als het dienstverband overgaat naar de gemeente dan dezelfde teamleider en dezelfde voorlieden? Ja, je houdt zoveel mogelijk dezelfde teamleider en voorman.

Heb ik dezelfde collega’s als het dienstverband overgaat naar de gemeente? Ja, ook je collega’s houden dezelfde werkplek.

Krijg ik nog een gesprek met de gemeente, dat heeft de wethouder namelijk toegezegd. In verband met Corona is het nu helaas niet mogelijk. Te zijner tijd zal dat plaatsvinden voor Almelo, Twenterand, Tubbergen en Wierden. Voor Hellendoorn en Rijssen-Holten vindt dat wel plaats op korte termijn, omdat ook de salarisadministratie verhuist. Medewerkers krijgen hierover een afzonderlijke brief van deze gemeenten.

Doet de gemeente als nieuwe werkgever melding naar het UWV? Of moet ik alle veranderingen zelf doorgeven. Nee, dat hoeft u niet zelf te melden. Dat wordt indien nodig geregeld.

Heb ik straks dezelfde personeelsfunctionaris of moet ik bellen met iemand van de gemeente? Voor de medewerkers uit Almelo, Tubbergen, Twenterand en Wierden is dat een personeelsfunctionaris die nu bij Soweco werkt en straks in de nieuwe organisatie. Voor Hellendoorn en Rijssen-Holten kunnen jullie voor personeelsvragen bellen met de consulent Wsw van de gemeenten. Nadere informatie volgt via een afzonderlijke brief van deze gemeenten. Op de informatiebijeenkomst van deze gemeente hoor je hierover meer.

Hebben de teamleiders dezelfde telefoonnummers? Ja, de telefoonnummers blijven dezelfde.

Heb ik nog hetzelfde werk straks? Ja, je houdt hetzelfde werk.

Blijven mijn werktijden hetzelfde? Als uw werksituatie niet is gewijzigd, blijven uw werktijden hetzelfde.

Blijf ik de SW-status houden? Ja, je houdt de SW-status.

Ik woon in Den Ham, ga dan ik straks bij Larcom terecht komen? Nee, je komt niet bij Larcom terecht. Je komt in dienst bij de gemeente Twenterand en blijft werken op de plek waar je nu ook werkt.

Als ik in dienst kom van de gemeente, ben ik dan ambtenaar? Je houdt je SW dienstverband en blijft onder de cao SW vallen.

Als ik nu gedetacheerd ben en ik kan mijn werk straks niet meer doen, kan ik dan nog overgeplaatst worden naar multipack? Als je niet meer gedetacheerd kunt worden op je huidige werkplek dan zoeken we eerst in eerste instantie een nieuwe detacheringsplek. Lukt dat niet dan gaan we kijken of er intern (beschut) mogelijkheden zijn. Dat is niet anders dan nu.

Ik zit in een traject naar een andere functie, heb ik straks die mogelijkheid ook nog? Ja, trajecten naar een andere functie zullen ook na de overgang aan de orde zijn.

De pauzetijden blijven die zoals ze nu zijn? Ja, er is momenteel geen reden om de pauzetijden te veranderen.

Ik woon nu in Duitsland, bij welke gemeente kom ik dan in dienst? Je komt bij de gemeente in dienst waar je gewoond hebt voor je naar Duitsland verhuisd bent.

Wat als ik buiten het schapsgebied woon, bij welke gemeente kom ik in dienst? Je komt bij de gemeente in dienst waar je woonde voor je verhuisd bent. In de brief is aangegeven bij welke gemeente je in dienst komt.

Wat wordt de uitbetaling van de salarisdatum? De uitbetaling vindt op dezelfde datum plaats als nu.

Blijven werkroosters gelijk als we overgaan naar de gemeenten? De werkroosters blijven hetzelfde.

Wie is het aanspreekpunt als ik gedeeltelijk beschut werk en gedeeltelijk gedetacheerd ben? Diegene die nu je aanspreekpunt / leidinggevende is, zal dat na overgang naar de gemeente ook zijn.

Ik werk nu gedetacheerd bij Buca met collega’s uit alle gemeenten. Blijft dat zo? Ja, daar verandert niets aan.

Behoud ik mijn werkplek buiten mijn woonplaats of zoekt de gemeente naar een nieuwe werkplek in de eigen gemeente? Nee je houdt je werkplek, de gemeente is niet voornemens dat te veranderen.

Het lijkt nu of er niets verandert blijft dat ook in de toekomst het geval? We proberen zo weinig mogelijk te veranderen. Of dat in de toekomst ook zo zal zijn is nu nog niet te zeggen. Ook wanneer Soweco zou blijven bestaan, zouden er in de toekomst dingen veranderen. Dat is altijd zo.

Krijgen we een vast contract bij de gemeente of een proeftijd? Nee, je komt meteen in vaste dienst bij de gemeente. Je huidige arbeidsovereenkomst wordt door de gemeente voortgezet.

Val ik nog onder dezelfde cao? Ja, je blijft vallen onder de cao SW.

Ik doe nu ander werk dan in mijn functiebeschrijving staat, kan ik straks dezelfde taken blijven doen? De taken die je nu doet ga je straks ook doen. Daar verandert niets aan.

Verzuim/bedrijfsarts

Waar moet ik mij ziekmelden? Blijft de verzuimlijn bestaan? Voor Almelo, Twenterand, Tubbergen, Wierden blijft dat hetzelfde als nu. De verzuimlijn blijft bestaan. Voor Rijssen-Holten en Hellendoorn verloopt dit straks via de gemeentelijke consulent. Nadere info hierover volgt via de gemeente en Larcom.

Naar welke bedrijfsarts moet ik als ik ziek ben? Voor Almelo, Twenterand, Tubbergen, Wierden blijft dat hetzelfde als nu Voor Rijssen-Holten en Hellendoorn is via Larcom een bedrijfsarts beschikbaar (Rienks arbodienst).

Bedrijfsregelingen

Wie zorgt er straks voor het vervoer? Het personenvervoer blijft na overgang naar de gemeente hetzelfde geregeld zoals dat nu geregeld is.

Ik ben nu collectief verzekerd bij Zilverenkruis. Gaat dat ook automatisch mee of moet ik dit straks zelf regelen? Op dit moment is hierop nog geen definitief antwoord te geven. In de gesprekken die momenteel gevoerd worden, wordt het onderwerp besproken en krijgen wij de indruk dat deelname op basis van collectiviteit in de komende tijd mogelijk blijft. Zodra wij meer duidelijkheid hebben zal dit met alle medewerkers gedeeld worden.

Kan ik met hetzelfde busje naar het werk? Als je nu met het busje komt, blijft dat na overgang naar de gemeenten ook zo.

Krijgen we wel de eindejaarsafrekening? Ook over dit jaar ontvangt iedereen, net als voorgaande jaren, een financiële jaaropgaaf. Deze jaaropgaaf is in de eerste weken van het nieuwe jaar te verwachten en zal via de post worden verstuurd.

Heb ik nog de vrije keuze om mijn vakantiedagen op te mogen maken, of komt er een collectieve sluiting? Mocht er een collectieve sluiting komen, dan zal er altijd gehandeld worden conform de huidige cao.

Krijg ik volgend jaar ook een kerstpakket? Wij verwachten het wel, maar dit kan per gemeente verschillen.

Krijg ik nog het personeelsblad de SOWIESO? Dat is nog niet bekend.

Ik ga nu ’s zomers op de fiets naar het werk, en ’s winters ga ik met de bus mee, kan dat straks ook nog? De vervoersregeling blijft bij overgang naar de gemeenten zoals die nu ook is, dus ja dat kan straks ook.

Als ik straks nieuwe aangepaste werkschoenen nodig heb, worden die door de gemeente betaald? Aangepast werkschoenen worden straks ook vergoed, of door de NUO of door de gemeente.

Als ik een nieuwe aangepaste werkstoel nodig heb, betaalt de gemeente die dan? De werkplek aanpassingen worden straks ook geregeld zoals ze nu geregeld zijn.

Ik volg op dit moment een opleiding waarvoor ik studiefaciliteiten heb, blijf ik dat straks houden? Lopende opleidingen kunnen worden afgerond. Voor nieuwe opleidingen is er conform cao en binnen de gemeente een opleidingsbudget beschikbaar.

Kan ik in 2021 meedoen aan het fietsplan? Het wordt nog onderzocht. Hier is nog geen duidelijkheid over te geven.

Krijg ik in 2021 ook een bijdrage voor de fitness? Het wordt nog onderzocht. Hier is nog geen duidelijkheid over te geven.

Ik ben nu BHV'er, en krijg daarvoor een vergoeding, blijft dat straks? Het wordt nog onderzocht. Hier is nog geen duidelijkheid over te geven.

Worden dienstjaren meegenomen? Worden dienstjaren doorgeteld? Dienstjaren worden meegenomen en doorgeteld in het nieuwe dienstverband. De lopende arbeidscontracten vallen terug naar de gemeente, dus dienstjaren worden meegenomen en doorgeteld.

Ik ben volgend jaar 25/40 of 50 jaar in dienst, krijg ik dan een feestje en de gratificatie? De gratificatie is middels de cao geregeld dus dat blijft zo. Er zal natuurlijk aandacht aan het jubileum besteed worden.

Is er volgend jaar nog een mogelijkheid om gebruik te maken van de uitruil kosten woon werk verkeer en de vakbondscontributie? Hierin verandert niets omdat dit landelijke wet- en regelgeving betreft.

Doen alle gemeenten het straks op dezelfde manier, of kan het zijn dat de ene gemeente het anders doet dan de andere? Alles wat via de cao geregeld is gaat op dezelfde manier. Plaatselijk kunnen er dingen gaan verschillen. Bij overgang naar de gemeenten blijven de bestaande personeelsregelingen in stand. Op termijn kunnen daarin verschillen gaan ontstaan tussen gemeenten.

Kan ik mijn vakantiedagen meenemen als we overgaan naar de gemeente? Ja, het verlof gaat mee over.

Ik heb spaarverlof opgebouwd om eerder met pensioen te kunnen. Kan ik dat meenemen naar de gemeente? Ja, het spaarverlof gaat mee over. Het moet wel worden opgemaakt voordat men met pensioen gaat. Het spaarverlof wordt niet uitbetaald, tenzij de oorzaak bij de werkgever ligt.

Wordt mijn pensioen overschreven met dezelfde voorwaarden als nu? De pensioenregeling blijft van kracht. Dit ligt namelijk vast in de Cao SW. Mochten er bij het vaststellen van een nieuwe Cao SW, wijzigingen ontstaan t.o.v. de huidige, geldt uiteraard de nieuwe Cao SW.

De regelingen uit het personeelshandboek blijven die gelden of hebben de gemeenten een eigen handboek met regelingen? Bij overgang naar de gemeente blijven de bestaande regelingen gelden. De gemeenten hebben toegezegd dat de arbeidsvoorwaarden niet veranderen. Op termijn kunnen zaken wel veranderen, maar dat geldt ook in het geval dat met Soweco zou zijn doorgegaan. Wijzigingen moeten altijd worden voorgelegd aan de medezeggenschap.

Overige vragen

Kan ik straks in de kantine mijn lunch nog kopen, en mijn warme maaltijd? Het blijft voorlopig zo als het nu is. Als je nu gebruik maakt van de kantine dan kun je dat in de toekomst ook.

Kan ik straks voor vragen terecht bij de huidige OR? Nee, de huidige OR wordt opgeheven als SOWECO wordt opgeheven en de medezeggenschap zal per gemeente geregeld worden. Het kan zijn dat we een vorm van zeggenschap organiseren binnen de NUO, maar dat is helaas nog niet duidelijk.

Ik wil graag dat deze brief ondertekend is door iemand van het GR bestuur. Bij wie kan ik mij melden? De aan jouw toegestuurde brief is een mededelingen en geen juridisch schrijven. Daarom zijn de verzonden brieven niet ondertekend. Mocht je desondanks het toch op prijs stellen dat de aan jou gerichte brief ondertekend wordt, kun je die brief voorleggen voor ondertekening aan de heer R. van Broekhoven van Soweco. De heer van Broekhoven heeft namens het Bestuur mandaat om te tekenen.

Waar moet ik terecht als ik vragen heb over mijn loonstrook, bv. inhoudingen en vergoedingen? Net als nu bij de afdeling die de salarisadministratie verzorgt of eventueel via de leidinggevende of personeelsfunctionaris voor de vier gemeenten. Voor Rijssen-Holten en Hellendoorn wordt dat geregeld door Larcom, dus voor vragen kan je daar terecht. Nadere informatie hierover volgt via de gemeente en Larcom.